WAR 2011 ir piedzīvojumu sacīkste ziemas apstākļos – skarba un neprognozējama, nedaudz vēsāka kā vasarā ierasts, un pārsteigumiem pilna!
Nolikums
Laiks: 26.-27. februāris, 2010
Vieta: Vidzeme
1. Pamatprincipi
1.1. WINTER ADVENTURE RAID 2011 (saīsināti – WAR’11, turpmāk tekstā – Sacīkste) ir ziemas piedzīvojumu sacīkste, kurā aptuveni diennakts laikā komandas, pārvietojoties videi draudzīgos veidos – ar kājām, velo, slēpēm, veic noteiktu trasi brīvi orientējoties apvidū, apmeklējot kontrolpunktus un veicot dažādus speciālus uzdevumus tiesnešu norādītajā veidā un secībā.
1.2. Uzvar komanda, kas sacīkstes laikā savākusi lielāko punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā, augstāku vietu iegūst komanda, kas trasē pavadījusi īsāku laiku.

2. Sacīkstes grafiks
21. februāris (pirmdiena)
Tiek atklāta starta vieta, publicējot shēmu Info lapā!
22. februāris (otrdiena)
Beidzas komandu pieteikšanās.
26. februāris (sestdiena)
08:00 – atvērts sacensību centrs, sākas komandu reģistrācija
10:30 – kapteiņu sapulce (ENG)
11:00 – kapteiņu sapulce (LAT)
11:30 – reģistrācija tiek slēgta
12:00 – sacīkstes starts
20:00 – Tautas klases finišs (8 h)
22:00 – Tautas klases apbalvošana

27. februāris (svētdiena)
03:00 – kārtējā posma finišs, pārtraukums (!)
06:00 – sacīkstes nākošā posma starts
13:00 – Ekspertu klases finišs
15:00 – Ekspertu klases apbalvošana

3. Komandas reģistrācija
3.1. Komandas startē divās klasēs – Tautas (8 stundas) un Ekspertu (24 stundas).
3.2. Komandā jābūt trim dalībniekiem, obligāti – abu dzimumu pārstāvjiem. Dalībnieku minimālais vecums – 18 gadi.
3.3. Komandas iepriekšēja reģistrācija ir obligāta un veicama līdz 22. februārim, skat. sadaļu Pieteikums. Papildus informācija: raid@e-apollo.lv vai pa tālruni 29624863 (Normunds).
3.4. Komanda tiek reģistrēta sacīkstei tikai pēc dalības maksas iemaksas.
Dalības maksa, skat. Pieteikums.
3.5. Iepriekš reģistrētai komandai atsakoties no dalības sacīkstē, dalības maksa netiek atmaksāta.
3.6. Ierodoties sacensību centrā, komanda vēlreiz aizpilda reģistrācijas anketu, ko iesniedz sekretariātā ar visu dalībnieku parakstiem. Pieļaujama ne vairāk kā divu iepriekš reģistrētu dalībnieku maiņa.

4. Sacīkste
4.1. Sacīkste jāveic saskaņā ar Maršruta Aprakstu, kas tiek izsniegts komandai reģistrējoties sacensību centrā. Turpat tiek izsniegti dalībnieku numuri, kam sacīkstes laikā jābūt nostiprinātiem redzamā vietā uz katra dalībnieka.
4.2. Sacīkstē ir daudzi posmi un speciālie uzdevumi, kuru veikšanas veids un laiks norādīts Maršruta Aprakstā. Katram posmam ir noteikts starta atklāšanas un slēgšanas laiks, kā arī posma finiša slēgšanas laiks.
4.3. Komandai katrā posmā jācenšas atzīmēties pēc iespējas vairāk kontrolpunktos (KP), brīvi izvēloties to apmeklēšanas secību. Iespējami daži izņēmumi – pavēles kārtība, tas tiek norādīts Maršruta Aprakstā (skat. 4.11.). Sacīkstes ieskaitē tiek ņemti vērā tikai tie KP, kas apmeklēti, kamēr posms bijis atvērts. Pēc posma finiša slēgšanas laika apmeklētie KP netiek ieskaitīti.
4.4. Ja komanda nokavē un posma finišā ierodas pēc tā slēgšanas, tai tiek anulēts viens posma KP (-1 punkts). Ja komanda nokavē posma slēgšanas laiku par vairāk nekā 30 minūtēm, tiek anulēti visi posmā savāktie KP.
4.5. Sacīkstes noslēgumā komandas tiek klasificētas saskaņā ar visu posmu ieskaitīto KP skaitu. Vienāda KP skaita gadījumā augstāka vieta tiek dota komandai, kas maršrutā pavadījusi mazāku laiku. Starpfinišos, kas atrodas sacensību bāzē (SB), pavadītais laiks netiek ņemts vērā. Starpfinišos lauka apstākļos laiks netiek apturēts.
4.6. Maršruta veikšanas un KP atzīmēšanas kontrole tiek veikta ar SportIdent (SI) elektronisko atzīmēšanās sistēmu. Derīgas SI 6 un SI 9 kontroles kartes. Organizatori nodrošina to īri, ja komandai nav savas SI kontroles kartes.
4.7. Katrs komandas dalībnieks atzīmējas ar savu SI karti, ko organizatori pirms starta pie reģistrācijas nostiprina uz dalībnieka rokas ar speciālu vienreiz lietojamu aproci.
4.8. Komandas dalībniekiem jebkurā KP jāatzīmējas 2 minūšu intervālā. Ja atzīmēšanās laiks starp pirmo un pēdējo komandas dalībnieku pārsniedz 2 minūšu intervālu, KP tiek anulēts. Ja kādā KP dalībnieks atzīmējies vairākkārt, tiek ņemta vērā tikai pirmā atzīme.
4.9. Komanda pati atbild par pareizu atzīmēšanos KP. Gadījumā, ja elektroniskā atzīmēšanās iekārta izgājusi no ierindas, komanda izmanto pievienoto mehānisko kompostieri vai iesniedz citus KP apmeklēšanas pierādījumus (piemēram, foto).
4.10. Kontrolpunkti dabā tiek izvietoti saskaņā ar orientēšanās sporta standartiem.
4.11. Katra posma starta KP sacīkstes vērtējumā ir ar 0 (nulles) vērtību, taču tajā ir obligāti jāatzīmējas visai komandai. Tāpat katra posma finiša KP vērtība ir 0 (nulle), un tas ir obligāti apmeklējams un tajā jāatzīmējas visai komandai. Arī atsevišķi maršruta KP var būt obligāti apmeklējami, par ko ir norāde Maršruta Aprakstā. Ja komandai trūkst kāda obligātā KP atzīmes, attiecīgā posma rezultāts tiek anulēts.
4.12. Visi pārējie posma KP var tikt apmeklēti (vai neapmeklēti!) pēc komandas pašas ieskatiem. Lai saņemtu posmā ieskaiti, ir jāapmeklē vismaz viens posma KP. Ja komanda nav apmeklējusi nevienu posma KP un atzīmējas tikai posma startā un finišā, tās rezultāts posmā ir 0 un komandas maršrutā pavadītajam laikam tiek pievienots pilns šī posma laiks.
4.13. Šķērsojot posma startu un finišu, laika ieskaite tiek veikta pēc beidzamā komandas dalībnieka SI atzīmes laika.
4.14. Komanda var izlaist kādu sacīkstes posmu gadījumā, ja pati tā vēlas vai ir nokavējusi posma starta slēgšanas laiku. Tādā gadījumā komandas maršrutā pavadītajam laikam tiek pievienots pilns izlaistā posma laiks. Tas ir nepieciešams noslēguma klasifikācijas nolūkiem. Komanda drīkst turpināt sacīksti, ejot nākošajā posmā, kad tas ir vaļā.
4.15. Pārvietojoties trasē, komandai jāturas kopā. Atstatums starp pirmo un pēdējo dalībnieku nedrīkst pārsniegt 2 (divas) minūtes. Tiesnesis var apturēt nepilnā sastāvā esošu komandu un uzņemt laiku, kamēr ierodas trūkstošie komandas dalībnieki. Par 2 minūšu intervāla pārsniegšanu, katrā šādā fiksētā gadījumā tiek piešķirts sods – anulēts 1 punkts no attiecīgajā posmā savākto punktu skaita.
4.16. Komanda sacīkstes centrā ierodas ar organizatoru noteikto obligāto ekipējumu, tas uzskaitīts sadaļā Ekipējums. Viss obligātais ekipējums jānes līdzi KATRĀ (!) posmā, izņemot pārvietošanās palīglīdzekļus (velo, slēpes), kas izmantojami atbilstoši Maršruta Aprakstam. Tiesnesis var veikt pārbaudi jebkurā trases punktā. Par katru trūkstošu obligātā ekipējuma vienību komanda saņem sodu – anulēts 1 punkts no attiecīgajā posmā savākto punktu skaita.
4.17. Sodu summa jebkurā posmā nedrīkst pārsniegt posmā savākto punktu summu, un zemākais iespējamais atsevišķa posma rezultāts ir 0 (nulle) punkti.
4.18. Aizliegts izmantot GPS ierīces, kā arī organizatoru neizsniegtas kartes. Aizliegts izmantot citus transportlīdzekļus, kā tikai katrā posmā norādītos.
4.19. Starpfinišā komanda var izmantot tur atstāto inventāru, veikt apavu/apģērba nomaiņu, izmantot asistentu palīdzību utt.
4.20. Tiesneši var sodīt komandu par Nolikuma un godīgas cīņas principu pārkāpumiem.

5. Protestu izskatīšana
5.1. Protesti jāiesniedz rakstveidā sekretariātā starpfinišu laikā, sacīkstes pārtraukuma laikā vai ne vēlāk kā 30 minūtes pēc sacīkstes finiša sasniegšanas.
5.2. Protestus izskata izlozēta triju sacīkstes dalībnieku žūrija, kas par savu lēmumu informē galveno tiesnesi.
5.3. Žūrijas sastāvs tiek paziņots pirms sacīkstes starta, un tās izveide notiek sekojoši. Organizatori izvēlas sešus pieredzējušus dažādu komandu dalībniekus, starp kuriem veic kārtas numuru izlozi no 1 līdz 6. Pirmie trīs numuri veido sacīkstes žūriju. Pārējie trīs – rezervisti, kas aizstāj žūrijas dalībniekus gadījumā, ja tiek izskatīts protests, kas skar žūrijas dalībnieka pārstāvēto komandu.

6. Apbalvošana
6.1. Sacīkstes uzvarētāju apbalvošana notiek sacensību centrā, skatīt sacīkstes norises grafiku (2. punkts).
6.2. Visi dalībnieki saņem diplomus.

7. Sacīkstes izmaiņas
7.1. Sacīkstes organizatori patur tiesības veikt izmaiņas sacīkstes gaitā, par ko informē komandas starpfinišos.

Sīkāka informācija un reģistrācija